Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Motto:

"... Domov nie je miesto, kde bývaš. Domov je miesto, kde ti rozumejú a majú radi... "


     Centrum sociálnych služieb STRANÍK - Na Straník 335/24 poskytuje sociálne služby už od roku 1955. Začínal s poskytovaním služieb seniorom a neskôr ženám, ktoré boli mentálne postihnuté a duševne choré. Od roku 1995 bolo zriadené CSS STRANÍK - Kultúrna 41/29 pre mužov, vzdialené 1,5 km. Zariadenie vzniklo rekonštrukciou bývalej základnej školy. Je situované v mestskej časti mesta Žilina - Zástranie a od zariadenia CSS STRANÍK - Na Straník 335/24 je vzdialené 1,5 km.

V súčasnosti sa v CSS STRANÍK - Na Straník 335/24  poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu občana. V prípade našich služieb sa jedná o takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje občana pred sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Sociálne služby poskytujeme formou pobytovej celoročnej služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja v oblasti sebarealizácie a integrácie sa do komunitnej spoločnosti a pracovného prostredia majoritnej spoločnosti.

 

Víziou zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie PSS a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Potreba individuálneho prispôsobenia prostredia v rezidenčnom zariadení sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb v ňom žijúcich, ktoré im umožňuje dôstojný, plnohodnotný a aktívny život. Prostredníctvom zavádzania moderných a otvorených metód sociálnej práce v spolupráci metód zdravotnej starostlivosti budú vytvoria podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb s odborným a ľudským prístupom v spolupráci s prijímateľmi sociálnych služieb a zohľadnením ich individuálnych potrieb.

Našou snahou je byť moderným zariadením v žilinskom regióne, ktoré poskytuje kvalitné a flexibilné sociálne služby zamerané na spokojnosť, slobodnú vôľu a spoluprácu prijímateľa sociálnej služby.