Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

POSTUP PRI PRIJÍMANÍ ŽIADATEĽOV DO  CSS STRANÍK

1. Podanie žiadosti

 

CSS STRANÍK  sa prijíma občana na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, posudku o odkázanosti na sociálnu službu a na základe písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa po doručení do  CSS STRANÍK  označí pečiatkou a zaznamenáva sa dátum doručenia. Následne sa osobitne zaeviduje v registri žiadostí, pod poradovým číslom v akom bola doručená. CSS  STRANÍK  poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. V prípade voľného miesta v zariadení je občan - žiadateľ prijatý ku dňu, ktorý je dohodnutý v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, občan - žiadateľ je zaradený do registra žiadostí, ktorý je zverejnený na www.stranik.dsszsk.sk. CSS STRANÍK doručí rozhodnutie o zaradení do registra žiadostí občanovi - žiadateľovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.

Zoznam príloh pre uzatvorenie zmluvy:
(dokumenty nájdete v spodnej časti stránky)

- originál alebo overená kópia „ Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu “ 
  + posudok na sociálnu službu, (vydaný ŽSK odborom sociálnych vecí na základe žiadosti)
- Overené právoplatné „ Uznesenie o ustanovení opatrovníka “ 
  + rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony 
  (vydané príslušným okresným súdom, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony)
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok - ( sociálna poisťovňa)
- aktuálny výmer  dôchodku (sociálna poisťovňa) žiadateľa
- čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa
- čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch spoločne posudzovaných osôb
- doklad o príjme spoločne posudzovaných osôb(dieťa, rodič)
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
- súhlas zo zaradením do registra žiadostí o poskytovaní sociálnej služby
- biografický vstupný dotazník
- čestné vyhlásenie krytie pohľadávky a pohrebu
- čestné vyhlásenie krytie exekúcie

 

2. Pri nástupe do zariadenia  je potrebné:

 

1. Odbery :

- potvrdenie o bezinfekčnosti (všeobecný lekár)
- vyšetrenie na HBsAg , TT (tampón hrdla), TN (výter z nosa), TS kult+cilt. 3 x po sebe (tampón stolice), 
  KO+Diff - - RTG plúc popis, HT+glykémia, Anti HCV, BWR, HIV
- potvrdenie o odhlásení z evidencie všeobecného lekára

2. Dokumenty:

- Občiansky preukaz, rodný list - k nahliadnutiu
- Preukaz poistenca
- Zdravotná dokumentácia - k nahliadnutiu 
   (všeobecný lekár, stomatológ, od všetkých odborných lekárov u ktorých je dispenzarizovaná/ý)
- Pri nástupe je potrebné zabezpečiť nevyhnutné lieky na 1 mesiac od nástupu
- Zoznam osobného šatstva (všetko označené menom)
- Zoznam majetku, s ktorým prichádza do zariadenia
- Ostatné dôležité dokumenty súvisiace so žiadateľom
- Hotovosť pri nástupe min. 300,- EUR

 

3. Predvolanie k nástupu

 

V prípade uvoľnenia miesta v CSS STRANÍK pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zistí, či sa u občana vedeného v registri žiadostí nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie starostlivosti v tomto zariadení, teda uskutoční sociálne šetrenie. Z registra žiadostí CSS STRANÍK predvoláva k nástupu občanov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o zaradení do registra žiadostí v poradí, v akom sú v registri zaevidované. V prípade bezodkladného umiestnenia sa prijíma občan mimo registra žiadostí o umiestnenie, nakoľko sociálna situácia vyžaduje okamžité riešenie. Termín nástupu sa žiadateľovi oznámi najmenej jeden týždeň vopred. Súčasne sa oznámi žiadateľovi, ktoré doklady je povinný zariadeniu sociálnych služieb predložiť a ktoré veci si môže vziať do zariadenia, prípadne môže požiadať obec, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt o súčinnosť pri zabezpečovaní nástupu do CSS STRANÍK. 

Tlačivá na stiahnutie

 

 KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( vyplnená žiadosť sa doručí na ŽSK )

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy  ( vyplnená žiadosť sa doručí na adresu zariadenia )

 Vyhlásenie o majetku

 Biografický vstupný dotazník  

 Čestné vyhlásenie- vybavenie pohrebu

 Čestné vyhlásenie - pohľadávka

  Cenník služieb - CSS Straník, Na Straník 335/24 ( cenník od 1-2-2020 )

 Postup pri prijímaní žiadateľov do CSS STRANÍK 07-2020