Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Projekty

 

Naše zariadenie sa  pravidelne zapája do vyhlásených grantových výziev, v rámci ktorých bolo podporených niekoľko  projektov, ktorých cieľovou skupinou boli  príjemcovia sociálnej služby nášho zariadenia. Zámerom týchto projektov  bolo vytvorenie príjemného a inšpirujúceho prostredia  a rozvoj výchovných  a pracovných terapií. 

Rok 2019

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

 

Zariadenie sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb STRANÍK sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

 

rok 2017

 

 

 

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii SPP za finančnú podporu vo výške 100 € pre pani Hanku M. Za uvedenú sumu bolo nakúpené dostatočné množstvo vlny na pletenie patchworkových diek na kreslá do terapie. Pani Hanka túži byť i napriek veku pre okolie užitočná, a preto sa s radosťou pustila do pletenia. Svojou kreativitou spríjemnila prostredie nielen sebe, ale ajostatným klientkam v zariadení. Ďakujeme !

Hanka M.
Hanka M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2016

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

 

 

 

V mene p. Helenky by sme sa chceli poďakovať za finančnú podporu Nadácii SPP vo výške 550 eur. Za uvedenú sumu sme zakúpili mobilnú záhradu, ktorá je ideálnym riešením pre oživenie zručností a radosti z práce. Pani Helenku okrem zasadených kvetov potešilo, že z mobilnej záhradky majú radosť aj ostatné klientky.

p. Helenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme.

 

rok 2015

Poďakovanie  

  

     Ďakujeme za finančnú podporu vo výške 606,05 eur nadačnému fondu Tesco v nadácii Pontis. Tento projekt zaistil integráciu prijímateľok sociálnych služieb s Alzheimerovou chorobou do terapie pomocou terapeutických hier a pomôcok. Tieto pomôcky sú k dispozícii aj pre všetky ostatné prijímateľky sociálnych služieb zariadenia CSS Straník.

 

Ďakujeme.

 

Poďakovanie

    Týmto sa chceme poďakovať občianskemu združeniu Únia žien za finančnú podporu vo výške 200 EUR. Poskytnuté financie nám umožnili zakúpiť nevyhnutné pomôcky k realizácii rôznych aktivít. Zakúpený tovar poslúži 10 prijímateľkám sociálnych služieb s Alzheimerovou chorobou v Centre sociálnych služieb Straník. 

Ďakujeme. 

 

rok 2014

    Chceli by sme poďakovať za finančnú podporu vo výške 34 EUR všetkým, ktorí podporili projekt- Grant nadácie RZ- Vytvorenie kuchynského kútika pre klientky s Alzheimerovou chorobou. Vďaka tomuto finančnému príspevku ste pomohli pri kúpe doplnkov do kuchynskej linky.

Ďakujeme.

 

    Ďakujeme za finančnú podporu vo výške 250 EUR Nadácii Orange projektu Darujte Vianoce 2014. Vďaka ktorej mohlo zariadenie DSS a ŠZ Straník zrealizovať činnosti, ktoré klientkám s Alzheimerovou chorobou pomohli obnoviť spomienky na najkrajšie sviatky v roku- Vianoce. Klientky vytvárali vianočné mašle zo stúh a zdobili nimi vianočný stromček. Piekli a zdobili medovníky, ktorými ponúkli aj ostatné klientky zo zariadenia. Vianočný stromček zdobili klientky tradičnými vianočnými ozdobami. Všetky tieto činnosti sprevádzal spev kolied a upevňovala sa vzájomná interakcia medzi klientkami navzájom. Nakúpili sme tradičné ručne maľované vianočné gule, špic, vianočný stromček s osvetlením, suroviny na pečenie medovníkov, vianočné vykrajovače, cukrársku  ceruzku k zdobeniu medovníkov. Zorganizovali sme činnosti, ktoré im pripomenuli Vianoce, ktoré prežívali v detstve, mladosti i v dospelosti. Všetky tieto aktivity sa niesli v znamení lásky, nádeje, pokoji, pohode a spokojnosti.

 

Ďakujeme.

 

    Týmto sa chceme poďakovať občianskemu združeniu Únia žien za finančnú podporu vo výške 300 EUR. Poskytnuté financie nám umožnili zakúpiť kuchynskú linku a pracovný stôl, ktoré poslúžia 10 klientkam s Alzheimerovou chorobou v Domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení STRANÍK. Zakúpením kuchynskej linky chceme obnoviť spomienky u klientok s Alzheimerovou chorobou na prácu v kuchyni a taktiež podporiť ich autonómiu, sebarealizáciu a sebestačnosť.

Ďakujeme.

 

Grantový  fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis - Pridať život k rokom a nie roky k životu
 
Kia Motors Slovakia s.r.o.
 
Kia Motors Slovakia je prvým výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov pre osobné automobily bola spustená v decembri 2006. Kia na Slovensku v súčasnosti zamestnáva okolo 3 900 ľudí a vyrába automobil Kia cee’d v troch karosárskych úpravách – päťdverový cee’d, Sportswagon, trojdverový pro_cee’d, športovo-úžitkový model Kia Sportage a rodinné MPV Kia Venga. Aktuálne spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi troch najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 1 349 000 vozidiel. 
 
Nadácia Pontis
 
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a následného zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.
 
  V mene klientov zariadenia STRANÍK - DSS a ŠZ ďakujeme za podporu projektu " Pridať život k rokom a nie roky k životu" nadačnému fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Na tento projekt bolo poskytnutých 4 555 Eur. Vďaka tejto finančnej podpore sa zakúpilo 5 multifunkčných polohovacích kresiel a 3 terapeutické bábiky s tlčucími srdiečkami pre klientky s Alzheimerovou chorobou.

 

 

Nákupom 5 polohovacích multifunkčných kresiel sa zabezpečí skvalitnenie každodennej starostlivosti o týchto klientov, zlepší sa celkový život klientov, zaistí sa mobilita klientov, zvýši a zachová sa ich dôstojnosť, skvalitnia sa relaxačné chvíle, zvýši sa upevňovanie sociálnej interakcie či tréning pamäte formou reminiscencie. Polohovacie kreslá zabezpečia komfort a hlavne b ezpečnosť klienta. Ak bude klient unavený v kresle ho môžeme aj polohovať, prípadne pri zhoršení zdravotného stavu je možné v kresle aj prijímať stravu. Ďalej  bol projekt zameraný na kúpu 3  empatických bábik pre klientky s Alzheimerovou chorobou.Bábiky vzhľadom a veľkosťou pripomínajú skutočné deti, textilný materiál stimuluje zmyslové orgány, výraz bábiky navodzuje kladné emócie. Bábika spúšťa inštinkt starostlivosti. Terapeuticky efekt chceme zosilniť použitím prídavných modulov- tlčúce srdiečko (3ks). Bábika aktivizuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu, zvyšuje duševnú činnosť. Klient sám preukazuje emócie a myšlienky, predchádzanie nepokoja, zmätenosti, agresivite voči sebe a ostatným. Klient sa cíti byť užitočný, zlepší sa schopnosť emocionálne reagovať, stimulujú sa ostatné emocionálne a kognitívne  schopnosti, zlepšuje sa komunikácia medzi klientom a personálom.

 

Ďakujeme.

rok 2012

 

Nadácia Orange -  grantový program Darujme si vianoce

Nadácia Orange v r. 2012 podporila projekt  Darujme vianoce klientom DSS a ŠZ v sume 350 Eur. Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie rodinnej atmosféry vianoc pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí nemajú rodinných príslušníkov a ich príjmy nepokrývajú ani povinnú úhradu za sociálnu službu.

Vianoce majú zvláštne kúzlo, vôňu, náladu, ľudia sú k sebe milší, príbytky voňajú koláčmi a ihličím. Rodina zasadá spolu  k štedrej večeri  a po nej si navzájom darujú darčeky. Ako predloha na napísanie projektu nám slúžilo dielo Charlesa Dickensa Vianočná koleda, kde v celom príbehu je prítomný duch vianoc s hodnotami, ktoré reprezentujú: láska k blížnemu, porozumenie, spolupatričnosť, obetavosť a pomoc druhým. Vďaka podpore nadácie Orange zamestnanci  DSS a ŠZ vytvorili ducha vianoc, nakúpili pre týchto prijímateľov sociálnej služby  darčeky v podobe hygienických potrieb a oblečenia, spolu s prijímateľmi sociálnej služby  vyrobili vianočnú výzdobu a napiekli vianočné pečivo a v príjemnej atmosférere  strávili pohodové vianočné sviatky.

 

  Grantový program mesta Žilina

V rámci grantového programu  mesta Žilina  na zlepšovanie kvality a prostredia v Žiline a podporu participácie občanov na živote v meste, skvalitňovanie kultúrneho a športového života, vzdelávania a zmysluplných aktivít a sociálnej oblasti  mesto Žilina podporilo v sekcii Šport – podpora podujatí pre zdravotne znevýhodnených športovcov náš projekt ŠPortové hry  klientov domovov sociálnych služieb ŽSK Terchová 2012 v sume 350 Eur. Z tejto finančnej podpory boli zakúpené medaily pre športovcov, tričká s logom Straník a prenajatá krytá hala  v Terchovej. 

 rok 2011

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

 

Grantový progam OPORA  -  Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja  osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Projekt bol zameraný na zlepšenie kvality života užívateľa sociálnych služieb, zlepšenie možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti, pričom poskytované sociálne služby vychádzajú z individuálnych potrieb konkrétneho klienta, realizované aktivity smerujú k väčšej nezávislosti a samostatnosti a k jeho aktivizácii s cieľom zlepšovať jeho zručnosti a schopnosti. IPRO bolo vypracované pre 25 ročného klienta s mentálnym postihnutím a neverbálnou komunikáciou, ktorý vyžaduje trvalú starostlivosť dospelej osoby a doteraz bol vzhľadom na jeho handicap vyčleňovaný z kolektívu pri rôznych aktivitách v DSS a ŠZ.  Z grantovej podpory nadácie SPP sme zakúpili pomôcky na bazálnu stimuláciu v hodnote 1500 Eur, vďaka ktorým mu sa zlepšil zdravotný stav a pohybová aktivita, čo mu umožňuje zapojenie sa do rôznych aktivít aj mimo zariadenia.  

 

rok 2010

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V r. 2010 nám boli poskytnuté s dotácie MPSVaR SR finančné prostriedky na dva projekty:

V r. 2010 nám boli poskytnuté s dotácie MPSVaR SR finančné prostriedky na dva projekty:

projekt č. 1  - Materiálové vybavenie miestnosti na výkon pracovných terapií a realizáciu sociálnej rehabilitácie občanov v DSS Straník. Na tento projekt bolo poskytnutých 10 000 Eur, ktoré sme využili  na zakúpenie zariadenia do miestnosti na výkon pracovnej terapie.

projekt č. 2  - Odstraňovanie bariér v procesoch sociálnej rehabilitácie  klientov DSS - obstaranie špeciálne upraveného motorového vozidla vo výške  23 000 Eur.

rok 2009

V roku 2009 sme od MPSVaR SR získali finančné prostriedky na dva projekty :

Projekt č. 1  Modernizácia interiérového vybavenie DSS Straník, zlešenie podmienok kvality života klientov DSS  vo výške 9 549 Eur.  Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie 13 ks polohovateľných postelí  na oddelenie imobilných klientov.

Projekt č. 2  Debarierizácia priestorov DSS Straník, šikmá schodisková plošina  11 493 Eur. Finančné prostriedky boli vynaložené na zakúpenie 2 ks polohovateľných postelí do zariadenia pre mužov a šikmej schodiskovej plošiny.

 

Využitie IKT v DSS

Vďaka finančnej podpore Konta Orange poskytujeme možnosť využívať PC a internetu zdravotne ľahko postihnutým občanom, ktorí sú schopní naučiť sa pracovať s počítačom a internetom. Ich stupeň postihnutia im nedovoľuje absolvovať riadny počítačový počítačový kurz, ale pomocou upravených syláb sú schopní naučiť sa niektorým počítačovým zručnostiam, tie potom môžu ďalej využiť pre zapojenie do pracovného procesu a efektívne trávenie svojho voľného času.

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

Edukačno relaxačný pobyt klientov   v Dánsku

V roku 2009 sme vďaka podpore nadácie SPP zrealizovali edukačno - relaxačný pobyt klientov a zamestnancov DSS Straník v podobnom zariadení v Dánsku .Zámerom tohto projektu bolo nadobudnutie vedomostí o práci v chránených dielňach v Dánsku, inšpirácia pre prácu v domácom zariadení a taktiež diskusia o vzdelávacej práci s dôrazom na individuálny rozvoj a životných podmienok obyvateľov založenom na uznaní a rešpekte, vlastnom rozhodovaní a úlohách a zodpovednosti a následná implementácia získaných poznatkov.

 

       

 Kráľovstvo nesmelých

Vďaka finančnej podpore Konta Orange sme v našom zariadení vytvorili divadelný krúžok - „Kráľovstvo nesmelých“. Členovia krúžku pripravujú  krátke hudobno-dramatické predstavenia na rôzne podujatia v DSS aj mimo neho. Cieľom práce krúžku je  viesť klientov s telesným a mentálnym postihnutím k radosti zo spoločnej tvorby pre druhých, rozvíjať ich, aby ukázali, že sa v mnohých z nich skrýva prekvapivý talent pre hudbu, divadlo, pohyb, navyše obohatený o špecifické výrazové prostriedky, ktoré dávajú ich produkcii nenapodobiteľný a originálny charakter. Klienti tu aktívne využívajú svoj voľný čas, rozvíjajú svoje sebavedomie a talent, získavať presvedčenie, že majú čo ponúknuť spoločnosti. Krúžok im umožňuje rozvíjať a trénovať postihnuté funkcie a tiež samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť za vlastnú prácu.

  Multifunkčný prístrešok

V roku 2008 sme v zariadení vybudovali za pomoci grantu mesta Žilina multifunkčný prístrešok, ktorý využívajú klienti nášho zariadenia na pracovnú terapiu, športovú činnosť a sušenie osobnej bielizne.

rok 2007

Oddychovo- relaxačný kútik

V roku 2007 sme zrealizovali v našom zariadení s podporou Nadácie Pontis- Konto T-mobile projekt na vytvorenie Oddychovo relaxačného kútika pre našich klientov, ich rodinných príslušníkov a ostatných spoluobčanov z obce. Projekt prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov, k zníženiu komunikačných bariér medzi našimi klientmi a ostatnými spoluobčanmi

 

rok 2006

     

Veľká bylinková záhrada

V rámci grantového programu Konta Orange Šanca pre váš región 2006 sme od novembra 2006 rozbehli projekt na vybudovanie Veľkej bylinkovo relaxačnej záhrady. V rámci tohto projektu sme vybudovali bylinkovú záhradku s oddychovou zónou pre našich klientov. Po skúsenostiach s pestovaním liečivých bylín a záujmom klientov o túto prácu sme zmenili málo využívanú úžitkovú záhradu, z dopestovaných bylín varíme klientom čaje, používame ich ako koreniny a ostatné odovzdávame do zberne liečivých bylín.

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

  Aj my niečo vieme

Vďaka finančnej podpore od Nadácie SPP od mája 2006 bol v našom zariadení zrealizovaný projekt Aj my niečo vieme. V zariadení začali pracovať štyri nové krúžky – keramický, umeleckého drôtovania, košikársky a počítačový. Realizáciou tohto projektu uspokojujeme záujem našich klientov o nové aktivity tak, aby popri možnosti sebarealizácie a rozvoja osobnosti podľa stupňa postihnutia mali radosť aj z vlastnoručne vyrobených výrobkov.