Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Terapie

Terapia pre klientky s Alzheimerovou chorobou
                                  
V terapii preferujeme pomalší a stály režim, tiché prostredie. Režim počas dňa, je prispôsobený potrebám a schopnostiam klientok. Využívame verbálnu a neverbálnu komunikáciu, vytvárame, udržiavame a rozvíjame vzťah s každou klientkou. Pre každú ženu je dôležitý vzhľad nezáleží na veku, preto pravidelne klientkam tvoríme účesy. Každý deň prebiehajú iné aktivizačné činnosti, ktoré prispôsobujeme danému zdravotnému stavu klientok.

- v  pondelok začíname počúvaním nedeľnej svätej omše a modlitba  ruženca.
- v  utorok realizujeme skupinové cvičenia a reminiscenčnú terapiu.
- v stredu podľa sociálnej anamnézy klientky zvolíme vhodnú aktivitu, ktorú klientka v minulosti preferovala napr. štrikovanie, čítanie kníh a novín, triedenie šošovice, fazuľky, podporujeme samoobslužné činnosti a iné aktivity.
- v štvrtok realizujeme kognitívno - koncentračné cvičenia, pracujeme s hudbou a tancom.
- v piatok sa sústreďujeme skôr na sledovanie pravidelnej relácie v televízií, prípadne počúvame obľúbené ľudové piesne, pohybové cvičenia.

Každá klientka má kufrík so svojimi obľúbenými predmetmi, ktoré využíva počas dňa. Zameriavame sa a podporujeme hlavne, tie činnosti, ktoré klientky dokážu a chcú. Aktivity vykonávame výlučne v dopoludňajších hodinách. V odpoludňajších hodinách sa zameriavame skôr na odpočinok a pravidelne prechádzky či posedenie v altánku, rozhovory pri kávičke, návštevy príbuzných. Klientky odpočívajú v polohovacích kreslách, ak zaspia, necháme ich zdriemnuť, nenechávame ich spať. 

V našej terapeutickej miestnosti pracuje:
- sociálny poradca, účastníčka medzinárodnej vedeckej konferencie „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“,     absolventka kurzu „aplikovanie aktivizačných programov v starostlivosti o seniorov a klientov s demenciou pracovníkmi sociálnych služieb“.
- sestra špecialistka z interného ošetrovateľstva, absolventka vzdelávacieho kurzu „Klienti s Alzheimerovou chorobou  v sociálnych službách“ a kurzu „aplikovanie aktivizačných programov v starostlivosti o seniorov a klientov s demenciou pracovníkmi sociálnych služieb“ 

Práca s PC

V našom zariadení poskytujeme možnosť využívania PC a internetu príjemcom sociálnej služby, čím vytvárame priestor na ich sebarealizáciu a  ich začlenenie do spoločnosti podporou a rozvíjaním ich existujúcich komunikačných schopností a zručností. Práca s PC nadväzuje  na projekt Využívanie IKT u postihnutých ľudí. Do práce s PC sme zapojili príjemcov sociálnej služby s ľahkým mentálnym postihnutím, s neuro-psychickými dysfunkciami, s telesným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou. PC využívame na stimuláciu koncentrácie, motivácie, tréning poškodených funkcií svalov, mozgu a na rozvíjanie nepoškodených funkcií. Pri tejto práci využívame bežne dostupný softvér, hlavne program Skicár. Pri práci s týmto programom si prijímatelia sociálnej služby hravou formou osvojujú prácu  s PC, program SKicár je vhodným pomocným prostriedkom pre úspešné osvojenie a realizáciu písania, kreslenia a ostatných aktivít, ktoré súvisia so správnym rozvojom motoriky u mentálne postihnutých. Pri práci s PC sa prijímatelia sociálnej  služby začleňujú do spoločnosti, prostredníctvom internetu a elektronickej pošty sa môžu denne spojiť so svojimi príbuznými. Pri práci s prijímateľmi sociálnej služby s telesným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí majú nevivinutú jemnú motoriku využívame špeciálnu dotykovú klávesnicu IKT INTELLIKEYS, ktorá je určená pre užívateľov s problémami pri používaní štandardnej klávesnice a špeciálnu myš s externými veľkoplošnými tlačidlami, ktorá je určená na zjednodušené ovládanie PC pomocou veľkoplošných drevenných tlačidiel. Komunikácia terapeutov s prijímateľmi sociálnych služieb  spočíva v tom,  že prijímateľ sociálnej služby vedený terapeutom odkrýva svoje myšlienky a túžby na klávesnici formou piktogramov. Pri tejto práci využívame multimediálny program Altík, ktorý je zameraný na tvorbu komunikačných tabuliek, ktoré sa využívajú na dorozumievanie sa s nehovoriacimi, viacnásobne postihnutími  prijímateľmi sociálnej služby. Naším cieľom je, aby sa využívaním týchto rehabilitačných pomôcok zlepšil zdravotný stav a kvalita života prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení.

Drotárstvo

V rámci projektu Aj my niečo vieme a finančnej podpore od nadácie SPP sa v našom zariadení rozbehla terapia zameraná na prácu s drôtom a drotárske techniky. Z finančných prostriedkov od nadácie SPP boli zakúpené pracovné nástroje, materiál a zabezpečili sme odborné zaškolenie terapeutov na túto činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa na tejto terapii učia zhotovovať z drôtu rôzne ozdobné a darčekové predmety. Nakoľko je táto práca pomerne náročná a kladie dôraz ne jemnú motoriku, zvládnutie drotárskych techník trvá prijímateľom sociálnej služby dlhší čas, preto terapeuti pracujú s každým prijímateľom sociálnej služby, ktorý prejaví o tuto terapiu záujem individuálne. 

Terapia zameraná na hudobno dramatické predstavenia a divadlo

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí prejavili záujem o takúto formu terapie v našom zariadení pripravujú spolu s terapeutmi krátke hudobno- dramatické predstavenia na rôzne podujatia v DSS a ŠZ ale aj mimo neho.  Prijímatelia sociálnej služby v rámci tejto terapie aktívne využívajú svoj voľný čas, trénujú  postihnuté funkcie, rozvíjajú svoje sebavedomie, talent, samostatnosť a tvorivosť, pričom získavajú presvedčenie, že napriek svojmu často vážnemu handicapu majú čo ponúknuť spoločnosti.  Naše zariadenie sa pravidelne zapája do súťaží, kde prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia prezentujú svoj talent v rôznych žánroch dramatickej tvorby, v poézii, v próze,  v činohre, v tanci atď. 

Terapia zameraná na prácu pletenia z prútia a papiera

V rámci tejto terapie zameranej na rozvoj jemnej motoriky , ktorá je vykonávaná v skupinovej alebo individuálnej fome  podľa stupňa postihnutia, prijímatelia sociálnej služby pod vedením terapeutov zhotovujú jednoduché úžitkové a okrasné predmety z prútia  a papiera a učia sa nové jednoduché techniky pletenia. Do činnosti tejto terapie sa zapájajú aj ťažšie postihnutí prijímatelia sociálnej služby, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú pri príprave materiálu na terapiu a konečnej úprave výrobkov. Výrobky zhotovené na rôzne príležitosti prezentujeme na rôznych výstavách a podujatiach .

Biblioterapia

Aplikuje sa u niektorých druhov schizofrénie, neuróz, alkoholizmu a toxikománie. Odporúča sa  prevažne pri introvertných a racionálne založenýcch prijímateľoch sociálnej služby. Biblioterapia využíva literárne dielaa vlastnú tvorbu, pričom predpokladá, že sa v literatúre odrazili všetky problémy ľudstva v rôznom vekovom období. V rámci tejto terapie môžu prijímatelia sociálnych služieb konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov literárneho dielaa hľadať spoločne rozličné riešenia problémov. 

Muzikoterapia

Slúži na korigovanie porúch pozornosti, emocionálnych a psychických porúch.  Hudba úzko súvisí s fyziologickými prejavmi, pomáha uvoľniť sa a vyjadriť svoje potreby. Pri tejto terapii sa využíva spev, hranie na jednoduchých rytmických hudobných nástrojoch, rytmicko pohybové cvičenia a hudobná relaxácia na psychické a telesné uvoľnenie. 

Arteterapia

Arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívajúca k liecebným cielom formy a prostriedky adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zamweranou na proces ci produkt. Prvoradým cielom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovat a spracovaním osobne významnej témy dosiahnut odstránenie alebo zmiernenie obtiaží prijímateľa sociálnej služby. Arteterapia umožnuje využit hmatové, estetické a emocionálne zážitky využitím  vhodných techník ako sú prstové hry, hry s tecúcou vodou, šteklenie rúk, tlieskania, hry s pieskom, papierom, ražou a listami. Pre rozvoj hmatovej citlivosti a rozvoj jemnej motoriky rúk je to prstomalba, kresba na zarosené okno, otlácanie rúk a nôh, obalovanie tela do rolí papiera. Arteterapia využíva fakt, že pri tvorbe je nutné využívat fantáziu, odkrýva ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté názory a túžby. 

Kineziológia

Kineziológia – využíva sa predovšetkým u oslabených a chorých prijímateľoch sociálnej služby vhodným uľahcovaním pohybov napr. polohovaním.

Canisterapia

Canisterapia  je  pomoc psa pri liečbe rôznych zdravotných, zdravotno – sociálnych problémov, prejavuje sa ako pozitívne pôsobenie psa na cloveka. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, ide  o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Využíva sa najmä v psychiatrii a psychoterapii, u prijímateľov sociálnej služby s telesným a zmyslovým postihnutím,  trpiacich epilepsiou, s mentálnym postihnutím, u seniorov.

Ergoterapia

Je súbor terapeutických techník, ktorý je súčastou liečebnej rehabilitácie. Využíva pohyb, ktorý slúži na preventívny aj liečebný účel. Zavedením funkčnej ergoterapie prioritne sledujeme úpravu a zlepšenie postihnutej fyzickej alebo psychickej funkcie.  Činnosti v rámci výkonu ergoterapie zodpovedajú fyzickému a psychickému stavu prijímateľov sociálnej služby. Cieľom je dosiahnutie samostatnosti vo všetkých smeroch a oblastiach.  Primárnou úlohou ergoterapeutov v našom zariadení je  chápanie prijímateľa sociálnej služby  ucelene v jeho sociálnom prostredí, spolu so somatickými a psychickými zmenami zdravotného stavu.